Fasadputs Stockholm och dess närområden.

Demontering av byggnadsställning efter fasadrenovering

Fasadputs - Vi renoverar fasadputs med rätt kunskap om traditionella metoder och material.

Som fastighetsägare när man upptäcker skador i sin fasadputs oavsett man bor i villa eller ett flerfamiljshus så ställs man inför många frågor. När en skada uppstår någonstans i fasadputsen behöver det inte innebära att resterande av  fasadputsen är i samma kondition. Övrig fasadputs kan vara i mycket gott skick. Här får man börja med kontrollera hur omfattande putsskador fasaden har. Man kontrollerar även konditionen på övrig befintlig fasadputs. I från detta resultat beslutar man sedan vilken typ av åtgärd man bör utföra. En fasadrenovering brukar ofta också innehålla andra typer av arbetsuppgifter som bland annat kan omfatta både plåt och målningsarbete av varierande omfattning.

Fasadkompaniet AB är aktiva i Stockholm.

Den vanligaste utförandet kallas 3-skiktsputs. Fasadputsen är normalt uppbyggd efter denna metod. Grundputs ,stockning samt ytskiktsputs. Man kan också utföra en fjärde putsning av fasadytan (finputsning) beroende på vilken ytskiktsputs/färg man ska använda sig av. Vilken struktur  man önskar uppnå. Stockning av puts kan man utföra i flera skikt beroende på vilken tjocklek av fasadputs man vill ha. Grundputs påför man för att utjämna underlagets sugförmåga så att man får ett jämnare sugande underlag men dessutom för att se till att öka vidhäftningsförmågan innan man påför stockningsbruket

Olika typer av mur och putsbruk.

Att använda sig av rätt material är också viktigt. Ofta så är fasader med fasadputs utförda på lite olika sätt. Ett reveterat hus använder överlag alltid ett kalkbruk medan en annan putsbärare använder sig av ett kc-bruk. Alla typer av putsbruk är inte alltid kompatibla att använda tillsammans i en fasadputs utan när man kompletterar och renoverar en befintlig fasadputs så ska man använda likvärdiga material som den befintliga fasadputsen redan har. Som lekman kan detta vara mycket svårt att avgöra vilken typ av putsbruk som fasadputsen innehåller.

Putsbruk är också uppdelat i olika hållfasthetsklasser A ,B ,C , D, E . A-bruk(cementputs) är hårdast och E (Kalkputs) som är mest porös och kan uppta rörelser i stommen på ett bättre sätt. Vid komplettering av fasadputs är det därför viktigt att man kontrollerar befintlig puts så att man lagar med samma typ av putsbruk. Tanken är att man ska uppnå samma hållfasthet som i den befintliga fasadputsen.

Nyputsning.

Nedknackning av all befintlig puts, Omputsning med nytt putsbruk  samt ny ytskiktsputs/färg appliceras. Denna typ av arbete utförs när befintligt fasadputs inte är i tillräcklig god kondition så att putsen går att renovera/återställa till ursprungligt skick. Nedan kan du se exempelbilder på borttagen fasadputs.

Fasadputs och skador.

Några typer av vanliga skador.

  • Skador orsakade av vatten.
  • Rörelsesprickor.
  • Mekaniska skador.
  • Sättningsskador.
  • Felaktiga materialval från tidigare fasadrenovering.

Nedan visar exempelbilder på vattenskadad fasadputs. I detta fall en skadad anslutning från hängränna till stuprör.

Fasadputs och utförande.

Det är mycket arbete att utföra en fasadrenovering. Förutom att fasadputsen ska renoveras så är det mycket förarbete. Alla närliggande detaljer måste skyddas från puts och murbruk. Fönster och dörrar ska skyddas med täckplast och alltid är det någon dörr och kanske även något fönster som man vill ha öppningsbart under arbetets gång. Takfot och vindskivor etc ska också skyddas från puts och murbruk. Mark ska skyddas från onödigt spill från material. Vi eftersträvar alltid att utföra ett så bra maskeringsarbete som möjligt då vi vet att detta lönar sig när fasadputsning väl är färdigställd och städningsarbete ska påbörjas.

Målningsarbete.

Målningsarbete av olika slag brukar vi också utföra vid fasadrenovering. Målning av takfot och vindskivor är ett arbete som nästan alltid förekommer vid en fasadrenovering. Det finns många olika byggnadsdelar att måla på en fastighet men vissa detaljer bör man passa på att måla när man har byggnadsställning på plats. Dels för att kunna arbeta säkert men också för att kunna utföra ett bra målningsarbete. Många detaljer målar vi innan färgningen av fasadputsen och skyddar med täckplast. Detta för att minska risken för färgspill på färdigputsad yta. Takfot och vindskivor är ett exempel vad vi normalt målar före färgning av fasadputs.

Putsade fasader och plåtbeslag.

Plåtbeslag vid fasadputs är mycket viktiga. Att plåtbeslagen fyller den funktion dom är tillverkade för. Nu finns det massor av olika plåtbeslag på en fastighet så här ges bara några exempel på dessa. Fönsterbleck är ett exempel på ett sådant plåtbeslag. Att fönsterbleck har en bra putskant och inte har bakfall så att vatten rinner inåt mot fasadputs och fönster. Samtidigt tittar vi på så att fönsterbleck har tillräckligt avstånd från fasadputs till främre droppkant. Hängrännor och stuprör är ett annat exempel på plåtbeslag som är viktiga , att dom fyller sin funktion att avleda vatten. Vid behov så måste dessa bytas ut.

Byggnadsställning och fasadrenovering.

Leverans av byggnadsställning till vår planerade fasadputsning.
Fasadputs och avlastning av byggnadsställning.

Trygg arbetsmiljö.

Säker och välbyggd byggnadsställning är en förutsättning för att kunna utföra denna typ av fasadarbete. Dels för att minska olycksrisken men också föra att kunna utföra en bra fasadrenovering. Byggnadsställning ska inte bara vara säker for oss hantverkare. Den ska också vara säker för dom boende. Vi använder oss alltid av säkra och godkända byggnadsställningar som kontrolleras löpande under fasadarbetets gång.

Vid leverans.

Innan byggnadsställning levereras är det bra om det är rensat fritt från lösa föremål som står mot fasaden. Har man speciella växter man är extra rädd om kan man till ex flytta dessa växter till en annan del av tomten då vi inte kan garantera att växter i rabatter intill huset inte skadas under fasadrenoveringen.

Vi har Bas-P och Bas-U.

Fasadrenovering vintertid.

Utför man fasadrenovering under vintertid så behöver man täcka in byggnadsställning med så kallad vinterväv och komplettera med värmeaggregat för att kunna hålla rätt temperatur för våra fasadmaterial. Detta är viktigt så att fasadputs och även andra typer av färger som vi använder oss av kan torka på ett korrekt sätt. Nedan ser du några exempelbilder på intäckning av byggnadsställning.

Fasadputs och intäckning vintertid.
Fasadputsning och intäckning under vintertid.
Fasadrenovering och intäckning vintertid.

Vår sophantering.

Hantering av grovsopor.

Hur vi hanterar våra grovsopor kan variera. För det mesta använder vi oss av stora sopsäckar som transporteras bort efter färdig fasadputsning. Alternativt löpande under  fasadrenoveringens gång beroende på hur mycket grovsopor det blir. Vi använder container när det finns behov. Containers blir ju ofta stående på samma plats under arbetets gång så det kan också bli problem med att hitta en bra uppställningsplats utan att containers hamnar i vägen.

En bra lösning tycker vi.

När vi använder oss av grovsopsäck tycker vi att det blir mycket lättare att hantera grovsopor då vi i stort sett kan placera dessa grovsopsäckar var vi vill. Förutsatt att lyftkranen når fram. Normalt så stör det inte passage eller tar upp P-plats för dom boende och stör inte heller trafik på gatan.

Välkommen att kontakta oss.

Här hittar du lite lättläst information om just fasadputs , uttryck och begrepp.

I dag finns det många olika produkter av fasadfärger men man brukar dela dessa typer av färger i två grupper.

  • Oorganiska färger.

- Mineraliska färger som Kalk ,kalk och cement ,cement men också färger vilka är baserade på vattenglas som silikatfärg.

  • Organiska färger.

- Färger som innehåller  Alkyd ,Linolja ,Acrylat ,Plast ,filmbildande färger.

Ädelputser - Naturliga miljövänliga fasadputser.

Ädelputs är en förädlad oorganisk fasadputs som man använder både vid nyproduktion och fasadrenovering. Ett färdigblandat torrbruk som man endast tillsätter vatten så har man en fasadputs som är färdig att använda. Ädelputser innehåller bla kalk ,cement ,dolomit ,färgpigment och även tillsats av glimmer. Ädelputs är en genomfärgad ytskiktsputs som går att få i dom flesta kulörer. Denna typ av fasadputs sprutas oftast upp på fasadytan.

Kalkfärg

Finns fabrikstillverkad och kulörsatt direkt från leverantör. Fabrikstillverkad kalkfärg har en bättre täckförmåga än traditionell kalkfärg. Appliceras normalt 2-3 gånger för att sedan räknas som färdig. Ger ett flammigt och levande utseende.

KC-färg

KC-färg är en både kalk och cementbaserad kalkfärg.I förhållande till kalkfärg får man ett hårdare ytskikt med KC-färg.

Traditionell kalkfärg

Denna kalkfärg finns också färdigtillverkad idag men man blandar även på plats med olika recept. Denna typ av kalkfärg används mest på byggnader som har ett kulturhistoriskt värde men förekommer naturligtvis också på mer modernare byggnader. Traditionell kalkfärg appliceras 5-7 gånger och för att slutligen fixeras med kalkvatten och ger ett flammigt ,levande utseende.

Spritputs

Spritputs är en ytskiktsputs som innehåller grovkorning sand. Ballasten finns i olika storlekar. Traditionellt sett så slås denna ytskiktsputs på för hand med slev. Denna fasadputs ger en grövre struktur och känns lätt igen med sin karaktäristiska grova ytstruktur.

Stänkputs

Fabrikstillverkad genomfärgad ytskiktsputs ,en kalk och cementbaserad ädelputs.Påföres med trattspruta eller putsspruta.Innehåller kalk ,cement och vit välgraderad dolomit som ballast.

ROT-system

ROT-puts är en metod av fasadputsning/renovering där man låter befintlig fasadputs sitta kvar.Man monterar ett nytt putsnät/armering över samtlig fasadyta för att sedan putsa med nytt putsbruk.Avslutas med ny ytskiktsputs/färg.

Revertering

Putsning av trähus. Tekniken blev vanlig runt 1850 talet.Ett av skälen att man putsade på trähus var också för att man ville efterlikna stenhus som på den tiden betraktades vara finare.Idag monterar man först en diffusionsöppen förhydningspapp sedan armeras ytan med en reveteringsmatta innan man slår på putsbruk. Avslutas med ytskiktsputs. Ordet revetera har egentligen en mer omfattande betydelse men används idag nästan enbart för att ge uttryck för puts på trästomme.

Ballast

Beroende på kornstorlek i ballasten så kan man med olika arbetstekniker och efterbehandling skapa olika strukturer i putsen.Ballasten kan bestå av finkornig sand till grov sand.

Förvattning

Förvattning utför man för att skapa ett jämt sugande underlag men också för att öka vidhäftningsförmågan. Ett sugande underlag ska alltid förvattnas. Utförs oftast med slang och ett finspridarmunstycke.

Eftervattning

Vid varm och torr väderlek skall puts alltid eftervattnas annars är risken att man får en puts med svag och dålig hållfasthet. Putsbruket torkar för fort.

Renovera din putsade fasad med Fasadkompaniet.se

Vi utför renovering av fasadputs i Stockholm och omnejd.