Kalkmålning av fasadputs.

Fasadputs med Fasadkompaniet AB - När det gäller fasadputsning!

Vi utför alla typer av fasadrenoveringar i Stockholm och omnejd. Allt från ädelputsning till kalkmålning. Från stora projekt till mindre renovering av villor med putsade fasader. Hos oss får du även hjälp med att åtgärda små lokala skador i din fasadputs. Alltid innan vi påbörjar en fasadrenovering genomför vi en analys av den aktuella fasadputsen – allt från material till arbetsmetod och tillvägagångssätt. Fasader som är putsade omkring 1950 och tidigare har ofta kalkputs. Yngre putsade fasader har oftast kalk och cementbaserad fasadputs. Men ingen regel utan undantag. Därför är det alltid viktigt att analysera befintligt fasadputs innan fasadrenovering. Att själv försöka bedöma vad en fasadputs består av kan vara svårt och kräver oftast lång erfarenhet och kunskap.

Vi är aktiva och utför fasadrenovering i Stockholm och dess närområden.

Besitter man inte den kunskapen för att renovera en putsad fasad så är detta ingenting vi rekommenderar att försöka utföra i egen regi. Särskilt inte om fasaden tillhör den äldre generationen av kalkputsade villor. Här behövs det specialistkunskap om puts och murbruk för ett professionellt arbete. Fasadputsning är ett arbete för professionella yrkesmän och normalt inte för den enskilda fastighetsägaren utan erfarenhet. Det är viktigt att arbetet utförs på ett korrekt sätt och med rätt material. En felaktigt utförd fasadrenovering kan inom kort tid förorsaka att fasaden måste putsas om igen. Utgifter som är onödiga och kostsamma.

Vi väljer ut de rätta och bästa fasadmaterial marknaden har att erbjuda redan i från början. Vi tar även hänsyn till hur fasadmaterial både åldras och påverkas av vårt klimat. Med oss slipper ni att lägga både tid och pengar på att korrigera fel eller oroa sig för onödiga underhållsarbeten i förtid. Detta återspeglar sig framför allt i våra färdigställda och hållbara fasadrenoveringar.  Vi utför fasadrenoveringar som möjliggör att bevara vackra fasader från generation till generation. Vilken färg du vill ha på din nya fasadputs är i princip det enda du behöver ta ställning till. Vi tar hand om resten. Våra ledord när vi utför en renovering av fasadputs är kvalitet och yrkeskicklighet.

Vackra putsade fasader för generationer.

Putsade fasader tillhör de mest populära och uppskattade fasadsystem vi har som byggnadsmaterial som yttre skydd på våra fastigheter. Bara i Stockholm finns det otaliga hus med fasadputs. Stora som små. Fasadputs finns i många olika kulörer och även i olika typer av struktur. Vi på Fasadkompaniet ab har lång erfarenhet när det gäller dom flesta typer av fasadrenoveringar.

Alla putsade fasader kommer att få ett renoveringsbehov förr eller senare. Det kan vara sprickor eller lös sittande putsbruk som har uppkommit av någon anledning. Vid lös sittande fasadputs kan det också finnas risk för nedfallande putsbruk. Fasader som blir nedsmutsade av avgaser har  också visat sig skapa ett onödigt snabbare renoveringsbehov av husfasaden.

Fasadrenovering och övriga byggnadsdetaljer att tänka på.

Nu består ju fasaden av andra typer av byggnadsdetaljer och material än mur och fasadputs. Det finns en hel del med olika byggnadsdelar som delar utrymme i yttre husfasaden. Vi har fönster och dörrar. Olika typer av plåtbeslag som sitter förankrat i fasaden. Garageportar och källardörrar. Väderbitna gamla betongtrappor och entretak. Sockelputs som ska stå emot fukt och väta. Listan kan göras lång på detaljer som behöver underhåll och många med olika renoveringsintervaller att tänka på. Många av dessa byggnadsdelar måste också vara rätt utformade för att inte förkorta livslängden på fasaden.

Ett exempel kan vara ett fönsterbleck som leder vatten inåt fasaden istället för att ha en fungerande vattenavrinning  som droppar av utåt. Alla dessa olika byggnadsdelar samverkar och påverkar i många fall livslängden för varandra. En förebyggande kontroll av utformning och funktion av olika byggnadsdetaljer är något vi alltid utför. För allas trygghet.

Behöver du hjälp med fasadrenovering i Stockholm? Kontakta oss.

Vår kontaktinformation

Högkvalitativ renovering av putsade fasader. Kontakta oss för mer information.

Analys av fasadputsen gör man  också för att kontrollera om det räcker med att påföra en ny ytskiktsputs eller om man måste putsa om hela fasaden. Kanske räcker det med en mindre typ av fasadrenovering som innebär att man åtgärdar skador , knackar ner lös sittande puts , man renoverar och kompletterar befintlig fasad innan avfärgning. Så beroende på fasadputsen skick får man bedöma om all puts måste knackas ned eller om det räcker enbart med komplettering. Ett noggrannt bra utfört grundarbete är alltid grunden för en hållbar fasadrenovering. Vi lägger både mycket tid och ett stort engagemang på fasadens samtliga detaljer för att få tillfredställande attraktiva hållbara resultat.

Putsbruk avsett för fasadputs kan skilja sig åt och har olika egenskaper.

Fasadputs som endast innehåller kalk är ett traditionellt material som vi har använt oss av i århundranden. Traditionell kalkputs är mer porös ,mer följsam. Ända sedan medeltiden så har vi använts oss av kalkbruk som putsbruk på våra byggnader. Tyvärr så har kalkbruket som material ersatts mer och mer av dagens moderna putsbruk. Detta leder i sin tur att viktig kunskap om äldre typer av kalkputs och metoder riskerar att falla i glömska. Kunskap om kalkbruk och dess arbetsmetoder är särskilt viktiga när vi restaurerar våra äldre historiska vackra byggnader. Denna kunskap behövs även vid andra byggnader där fasaden består av kalkputs utan att för den skull tillhöra hus med kulturhistoriska värden.

Ett kalk och cementbaserad putsbruk är hårdare. Desto mer cement ett putsbruk innehåller ju  hårdare och tätare blir putsen och fasadputsen blir mer känslig för rörelse , mindre följsam. Armering (putsnät) används för att minimera risken för bla sprickbildningar i fasadputsen. Putsnät som är infäst fungerar  även som putsbärare.

Fasadputs och struktur.

Vi ger din fasad rätt struktur.

Olika putsstrukturer skapas med olika bearbetningstekniker beroende på vilken struktur man önskar uppnå. Själva ytputsen är ofta en genomfärgad produkt som man också kan skapa struktur med. Normalt väljer man även kulör i ytskiktsputsen. En vanlig metod är att påföra ädelputs med trattspruta. Denna metod ger en knottrig strukturerad fasadputs och kallas för stänkputsning.  Ädelputs kan man också påföra med andra metoder.

Ädelputs och kalkfärg.

Från kalkmålad slät fasadputs till , rivputsad , stänkputsad spritputsad yta , alla med olika strukturer. Dessa ytskiktsputser finns  i de flesta förekommande kulörer. Vilket också ger dig stor frihet att skapa en individuell utformning av din fasadputs. När man arbetar med ytskiktsputs/färger så är det viktigt att man aldrig avbryter arbetet mitt i en fasadyta. Kalkmålning är ett exempel på ett sådant arbete och bör alltid utföras vått i vått på tänkt arbetsyta för att få bästa resultat. Arbetar man med större fasadytor bör man söka sig till så naturliga avgränsningar om möjligt.

Tegelfasader är inte underhållsfria. Alla fasader behöver tillsyn och underhållsarbete oavsett material.

En fasad av tegel åldras också. Det lätt att tro att tegelfasader är helt underhållsfria. Sanningen är snarare att underhåll måste utföras även vid tegelfasader En vanlig orsak till underhållsarbete är att fogen mellan tegelstenar urlakas och tappar därmed sin hållfasthet. Urlakade porösa tegelfogar kan även orsaka fuktgenomträngning i tegelfasaden. När tegelfogen blir porös och mjuk och kan inte uppfylla sin funktion längre måste den gamla  bruksfogen tas bort och ersättas med nytt fogbruk. Det är viktigt att det nya fogbruket är av rätt kvalitet. Ytterligare vanliga skador är så kallad frostsprängning i fasadteglet. Detta innebär att tegelstenar har sugit åt sig fukt som fryser till och spränger bort delar och flisor av tegelstenarna. Om detta problem har uppkommit så är det även möjligt att lokalt i fasaden att ersätta dessa trasiga tegelstenar med nya.

Puts på tegelfasad. Förnya ditt hus med ett helt nytt utseende!

Tegel får efter bränningen sin specifika färg beroende på lerans sammansättning och vilken bränningstemperatur man använt sig av. Putsning på tegelfasad går alldeles utmärkt att utföra. Många uppskattar sina gula eller röda tegelfasader medans andra vill förändra utseende helt på sin fastighet. I bland kan det också vara mindre byggnadsdelar som man vill förnya till ex runt en entre. När det gäller puts på tegel finns det lite olika metoder man kan använda sig av. Man kan exempelvis slamma teglet. Väljer man att slamma fasadteglet ska teglet vara frostbeständigt. Med denna metod ser man fortfarande konturer utav teglet men tegel och fogar är enhetligt färgade. En annan metod är att först slätputsa hela den teglade fasadytan för att sedan välja ytskiktsputs. Stänkputs ,spritputs eller kalkavfärgad slätputs är vanliga ytskiktsputser. Vi har utfört många fasadrenoveringar i Stockholm med många olika typer av både puts och strukturer.

Tegelfasad före bearbetning. Tegelfasad inför slamning med putsbruk.
Gammalt röd tegelfasad som fått ett helt nytt utseende.
Tegel runt entredörr.
Slätputsat tegel runt entredörr.

Fasadrenovering och underhåll.

Att göra egenkontroller på fasadputsen vid jämna mellanrum kan spara dig både tid och pengar. Det krävs inte så mycket tid att ta ett varv runt huset och titta efter avikelser. Förslagsvis kan du titta efter sprickor, lös sittande puts, putsnedfall eller läckande stuprör, hängrännor och trasiga fönsterbleck. Skador i fasadputsen kan uppkomma  av många olika anledningar och en av dessa orsaker är på grund av plåtbeslag som inte klarar av att utföra sin uppgift längre. Det är inte ovanligt att dessa är rostskadade eller defekta på annat sätt så att det läcker ut vatten på din fasadputs , även läckande tak kan vara en bidragande orsak. En läckande hängränna eller ett stuprör kan resultera i att överdrivna mängder av regnvatten eller vatten från smält snö som kan leta sig in i din fasadputs och orsaka fuktskador , frostskador ,missfärgningar.

Ett bra genomtänkt förebyggande underhåll lönar sig.

Framför allt innan vintern kommer och även på vårkanten så kan det vara en god ide att se över hängrännor, stuprör, rensa ur från löv och övrigt skräp så att vattnet har fri avrinning. Kontrollera också att alla takpannor är hela. Bristande underhåll är en vanlig orsak till skador på fasadputsen. Sättningar i fastigheten eller andra typer av rörelsesprickor är också orsaker till skador i fasadputs. Ser du något som du inte själv kan bedöma kan du alltid ta hjälp av en yrkesman som kan föreslå åtgärd. Att upptäcka och åtgärda en skada i tid betyder oftast att man kan undvika omfattande skador och kostsamma utgifter.

Kontroll av skorsten.

Vi utför en yttre kontroll av din skorsten ovan tak i första hand. Har din skorsten ett underhållsbehov så hjälper vi även till med detta. Vi kan byta ut frostspränga tegelstenar till att foga om din skorsten.

Mer om foga skorsten.

Lokala skador och åtgärd.

Vilka behov har just er fasad? Laga lokala skador i fasadputsen går alldeles utmärkt att utföra om man utför detta på rätt sätt och med passande material. Rätt valda putsbruk och korrekt ytskiktsfärg avsedd för befintlig fasadputs är mycket viktigt vid denna typ av fasadrenovering för att få ett bestående hållbart resultat. En renovering av fasadputs kan vara omfattande. Är fasaden i relativt bra skick kan det räcka med diverse mindre åtgärder. En enklare fasadrenovering består ofta av putslagning av lokaka skador samt ommålning av hela fasaden. Har däremot fasaden fått skador av en större omfattning kan samtlig fasadputs behövas knackas ned. Detta är ofta ett stort och omfattande arbete.

För det mesta kan det vara väldigt svårt som lekman att göra en korrekt bedömning när det är dags att utföra en fasadrenovering av en putsad fasad. Vart går gränsen? Går gränsen först vid upptäckta sprickor och lös sittande puts med risk för nedfall? Eller bör man agera tidigare?  Vad gör man i dessa situationer när man inte på egen hand kan göra en korrekt bedömning. Då är det dags att koppla in en fasadspecialist som kan hjälpa dig med åtgärdsförslag av din trasiga fasadputs

När behöver man utföra en omputsning av fasaden?

När skador i fasadputsen har blivit alltför omfattande är troligen en total renovering av fasaden det enda hållbara alternativet. Vid en total fasadrenovering utförs så knackas all befintlig fasadputs ner. Har den gamla väderbitna och slitna fasadputsen nått detta stadium av slitage så har man tyvärr inget annat val. En så kallad hel nyputsning av fasaden är mer kostsam och kan vara tidskrävande att utföra.

Kompetenta hantverkare som utför fasadrenovering i Stockholm.

Alla husfasader utsätts för tuffa påfrestningar genom åren och vårat nordiska klimat av väder och vind underlättar ju inte för våra fasadputser utan hjälper till att orsaka skador även på den finaste fasaden.  Det finns ju även andra orsaker till skador så som rörelsesprickor som kan vara orsakade av sättningar i fastigheten. Skador orsakade av vatten är en annan. Detta är mer eller mindre oundvikligt för alla hus från större flerfamiljshus till mindre villor att man för eller senare måste underhålla sin fasad. Anlitar du oss får du inte bara en vackrare putsad fasad i Stockholm med ett rejält ansiktslyft utan också en fasadputs som är renoverad med korrekta material och metoder.

När du blir vår kund.

Våra renoveringsprojekt för fasadputs i Stockholm kan vara komplicerade. Under denna process  är det ändå lätt att trivas som kund till oss. Vi bryr oss om våra kunder och deras projekt. Vi anser också att en bra kommunikation med våra kunder i fokus leder till ett bra samarbete och väl utförda fasadrenoveringar. Med genomtänkta synpunkter och konkreta åtgärdsförslag är vi alltid redo för nya uppdrag som hjälper till att skapa välmående husfasader. Vi ger ditt hus en genomtänkt och säker investering i en hållbar fasadrenovering som behåller sitt vackra utseende i många år. Fasadkompaniet ab är verksamma inom fasadrenovering i Stockholm och omnejd.

Välkommen att kontakta oss.